Uw rechten en plichten bij de Belastingdienst

Belasting betalen in Nederland

Woont u in Nederland? Dan betaalt u in Nederland belasting over uw hele inkomen uit werk en uit uw vermogen, waar ter wereld u dit ook hebt. De belasting die u betaalt is het financiële fundament onder Nederland. Daarmee ondersteunen we onze samenleving. Nederland zorgt met uw belastinggeld voor bestuur van het land. En voor wegen en dijken, voor gezondheidszorg, voor veiligheid, politie op straat, sociale voorzieningen, onderwijs, en nog veel meer.

Inkomen uit werk en uit uw vermogen geeft u bijvoorbeeld aan via uw aangifte inkomstenbelasting. Erft u, of krijgt u iets van waarde? Dan doet u aangifte van de erfenis of de schenking. Bij een schenking kan de schenker ervoor kiezen zelf aangifte te doen en de schenkingsbelasting voor zijn rekening te nemen.

Veruit de meeste belastingplichtigen geven hun inkomen en vermogen correct op. Zij leveren zo gezamenlijk een bijdrage aan de samenleving. Een kleine groep doet dit niet of niet volledig. Wij zien er scherp op toe dat iedereen zijn inkomen en vermogen aangeeft.

Over aangifte doen

Uw belangrijkste verplichting voor de belastingheffing is aangifte doen: juist, volledig en op tijd. Hiervoor krijgt u van ons meestal een uitnodiging. Ontvangt u geen uitnodiging en ook geen belastingaanslag die u moet betalen? Kijk dan wanneer en hoe u aangifte moet doen.

Na uw aangifte krijgt u dan van ons een aanslag. Als u het niet eens bent met uw belastingaanslag, kunt u bezwaar maken of om ambtshalve vermindering verzoeken. Soms is uitstel van betaling mogelijk, bij een te verwachten teruggaaf of bij betalingsproblemen. In uitzonderingsgevallen is kwijtschelding mogelijk.

Navorderingsaanslag

U krijgt een navorderingsaanslag als u bijvoorbeeld meer belasting moet betalen of minder belasting terugkrijgt dan wij eerder hadden berekend. Of bijvoorbeeld als er sprake is van nieuwe feiten, waardoor u meer belasting moet betalen.

Boete

Wanneer kunnen wij u een boete opleggen? En welke soorten boetes zijn er?

Betalen door verrekenen

Krijgt de Nederlandse Belastingdienst nog geld van u, en krijgt u (nog) geld van de Belastingdienst? Dan kunt u uw schuld betalen door verrekenen.

Uitstel van betaling

Kunt u uw belastingschuld niet op tijd betalen? Vraag dan om uitstel van betaling.
Krijgt u binnen afzienbare tijd nog geld van ons (een teruggaaf)? Dan kunnen we soms uw schuld verrekenen met het bedrag dat u nog krijgt. (Voor toeslagen geldt dit niet.)

Schuldsanering

Hebt u nog andere schulden dan alleen belastingschuld? Dan kunt u voor ondersteuning bij het aflossen van uw (belasting)schulden terecht bij uw gemeente. De gemeente kijkt mee naar uw situatie en zorgt, in overleg met u, voor een passend schuldhulpverleningstraject op maat.

Kwijtschelding van belasting

Bent u niet in staat om uw belastingaanslag te betalen? Dan kunt u om kwijtschelding vragen.

Betalingsherinnering

Hebt u een belastingaanslag niet of niet op tijd betaalt? Dan krijgt u voor sommige belastingen een betalingsherinnering.

Aanmaning

Bent u net iets te laat met betalen? Geen paniek. Als u zo snel mogelijk betaalt, kost het u misschien niets. Maar als de betaaldatum al wat langer geleden is, kost het u meestal extra geld.

Dwangbevel

Betaal binnen 2 dagen. Betaalt u niet, dan lopen de kosten snel op. En wij kunnen het geld zonder uw toestemming van uw bankrekening afhalen. Of beslag leggen op uw inkomen en eigendommen.

Beslag leggen door de Belastingdienst (uitleg beslagvrije voet -  
Belastingteruggaaf gebruiken om schuld te betalen?)

Informatie over het beslagleggen door de Belastingdienst. Wat mag wel? Wat mag niet? Gebruiken wij een belastingteruggaaf om daarmee uw belastingschuld te betalen? Of halen wij daarvoor geld van uw rekening? En uitleg over de beslagvrije voet.

Belastingrente, Invorderingsrente, Coulancerente en Heffingsrente

Wij berekenen of vergoeden u belastingrente als een belastingaanslag met een te betalen of terug te geven bedrag te lang op zich laat wachten. Bijvoorbeeld omdat wij zonder reden te lang over het opleggen van een belastingaanslag doen, of omdat u te laat bent met het doen van aangifte.

Als wij rente missen doordat u een belastingaanslag niet op tijd hebt betaald, moet u invorderingsrente betalen. Als u zelf rente mist doordat u te veel belasting hebt betaald, betalen wij in sommige gevallen invorderingsrente aan u.

Duurde behandeling bij ons heel erg lang? Dan kan het zijn dat u coulancerente krijgt.

Inkeerregeling

Inkomsten verzwegen voor de Belastingdienst? Verkregen in Nederland? Of uit het buitenland, zoals uit spaargeld of beleggingen? Per ongeluk, omdat u een foutje maakte? Of met opzet? Dan hebt u waarschijnlijk minder belasting betaald dan u zou moeten betalen. Doe alsnog belastingaangifte, of verbeter uw aangifte. Krijgt u een boete? Dan is die vaak lager dan wanneer wij achter verzwegen inkomen komen.

Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum

Hebt u (particulier) bij ons een belastingschuld of toeslagenschuld? Betaalt u die niet op tijd, of kunt u die niet betalen? Dan krijgt u altijd te maken met het Landelijk Incasso Centrum van de Belastingdienst. Lees over hoe ons Landelijk Incasso Centrum met u contact opneemt en wat u kunt regelen bij het Landelijk Incasso Centrum.

Open overheid

Bij de overheid kunt u een verzoek indienen om overheidsinformatie openbaar te maken. De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op toegang tot deze informatie. De Wet open overheid vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vanaf 1 mei 2022 en is een belangrijke stap naar een transparantere overheid.

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij u en wij kunnen vaststellen welke rechten en plichten tussen ons zullen gelden in een bepaalde situatie. U en wij kunnen stellen samen vast welke rechten en plichten tussen ons zullen gelden in een bepaalde situatie.

Vooroverleg / Ruling

Door middel van vooroverleg bieden wij nationaal en internationaal opererende bedrijven (maar ook individuen en kleine ondernemers) de mogelijkheid vooraf zekerheid te krijgen over de toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van belastingen. Dat doen we binnen de kaders van wet- en regelgeving, beleid en jurisprudentie. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent bij de belastingheffing.

Onderhandse akte laten registreren

Bent u verplicht om een onderhandse akte te laten registreren? Dan kunt u dit gratis laten doen bij de Belastingdienst. Als u een akte laat registreren, kunt u later bewijzen dat de akte op de dag van registratie bestond.

Geheimhoudingsplicht

De medewerkers van de Belastingdienst zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht beschermt uw privacy. U moet namelijk uw privégegevens en zakelijke gegevens aan ons verstrekken.

Gesprek opnemen

We begrijpen dat u een gesprek met de Belastingdienst soms wil opnemen en terugluisteren. Dat mag daarom bijna altijd. U moet zich wel aan een paar spelregels houden en er zijn een paar uitzonderingen.

Strafrecht, fiscale strafbeschikking

Bij ernstige onregelmatigheden zoals fraude, kunt u te maken krijgen met het (fiscaal) strafrecht. Eerst proberen wij dit altijd bestuursrechtelijk af te handelen. U krijgt dan een bestuurlijke boete. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, gaan wij tot strafrechtelijke vervolging over.

Schadevergoeding

Hebt u (materiële) schade geleden als direct gevolg van onrechtmatig handelen door de Belastingdienst? Dan kunt u een verzoek om schadevergoeding indienen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.