Uw rechten en plichten bij de Belastingdienst

Uw belangrijkste verplichting voor de belastingheffing is het doen van aangifte: juist, volledig en op tijd. Ontvangt u geen aanslag? Doet u dan uit eigen beweging aangifte. Dit kan met een aangifteprogramma.  

U moet aangifte doen 

U moet aangifte doen, op ons verzoek of op eigen initiatief. Als u het niet eens bent met uw aanslag, kunt u om ambtshalve vermindering verzoeken. Soms is uitstel van betaling mogelijk, bij een te verwachten teruggaaf of bij betalingsproblemen. In uitzonderingsgevallen is kwijtschelding mogelijk. 

U moet betalen

Op basis van uw aangifte leggen wij u een aanslag op. Het bedrag van die aanslag moet u betalen. 
Betaal op tijd! Dan betaalt u geen rente over uw aanslag. 
Doet u geen aangifte, dan schatten wij uw inkomsten. Wij kunnen eventueel later nog een navorderingsaanslag opleggen als de schatting te laag blijkt. Ook een boete is mogelijk. 

Belastingrente, Heffingsrente en Invorderingsrente

Belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente. Dit werkt naar 2 kanten. Wij kunnen u rente in rekening brengen, en u kunt rente vergoed krijgen van ons. Belastingrente geldt voor aanslagen over 2012 en daarna. Voor aanslagen over 2011 en ouder geldt heffingsrente. 

Als wij rente missen doordat u een belastingaanslag niet op tijd hebt betaald, moet u invorderingsrente betalen. Als u zelf rente mist doordat u te veel belasting hebt betaald, betalen wij in sommige gevallen invorderingsrente aan u.

Strafrecht

Bij ernstige onregelmatigheden zoals fraude, kunt u te maken krijgen met het (fiscaal) strafrecht. Eerst proberen wij dit altijd  bestuursrechtelijk af te handelen. U krijgt dan een bestuurlijke boete. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, gaan wij tot strafrechtelijke vervolging over. 

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij u en wij kunnen vaststellen welke rechten en plichten tussen ons zullen gelden in een bepaalde situatie. U en wij kunnen stellen samen vast welke rechten en plichten tussen ons zullen gelden in een bepaalde situatie.

Vooroverleg / Ruling

Door middel van vooroverleg bieden wij nationaal en internationaal opererende bedrijven (maar ook individuen en kleine ondernemers) de mogelijkheid vooraf zekerheid te krijgen over de toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van belastingen. Dat doen we binnen de kaders van wet- en regelgeving, beleid en jurisprudentie. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent bij de belastingheffing.

 

 

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.