Uw rechten en plichten bij de Belastingdienst

Uw belangrijkste verplichting voor de belastingheffing is het doen van aangifte: juist, volledig en op tijd. Ontvangt u geen aanslag? Doet u dan uit eigen beweging aangifte.

Over aangifte doen 

U moet aangifte doen, op ons verzoek of op eigen initiatief. Als u het niet eens bent met uw aanslag, kunt u om ambtshalve vermindering verzoeken. Soms is uitstel van betaling mogelijk, bij een te verwachten teruggaaf of bij betalingsproblemen. In uitzonderingsgevallen is kwijtschelding mogelijk. 

Navorderingsaanslag

U krijgt een navorderingsaanslag als u bijvoorbeeld meer belasting moet betalen of minder belasting terugkrijgt dan wij eerder hadden berekend. Of bijvoorbeeld als er sprake is van nieuwe feiten, waardoor u meer belasting moet betalen.

Boete

Wanneer kunnen wij u een boete opleggen? En welke soorten boetes zijn er?

Betalen door verrekenen

Krijgt de Nederlandse Belastingdienst nog geld van u, en krijgt u (nog) geld van de Belastingdienst? Dan kunt u uw schuld betalen door verrekenen.

Uitstel van betaling

Kunt u uw belastingschuld niet op tijd betalen? Vraag dan om uitstel van betaling.
Krijgt u binnen afzienbare tijd nog geld van ons (een teruggaaf)? Dan kunnen we soms uw schuld verrekenen met het bedrag dat u nog krijgt. (Voor toeslagen geldt dit niet.) 

Kwijtschelding van belasting

Bent u niet in staat om uw belastingaanslag te betalen? Dan kunt u om kwijtschelding vragen. 

Aanmaning

Bent u net iets te laat met betalen? Geen paniek. Als u zo snel mogelijk betaalt, kost het u misschien niets. Maar als de betaaldatum al wat langer geleden is, kost het u meestal extra geld.

Dwangbevel

Betaal binnen 2 dagen. Betaalt u niet, dan lopen de kosten snel op. En wij kunnen het geld zonder uw toestemming van uw bankrekening afhalen. Of beslag leggen op uw inkomen en eigendommen.

Beslag leggen door de Belastingdienst (uitleg beslagvrije voet -  
Belastingteruggaaf gebruiken om schuld te betalen?)

Informatie over het beslagleggen door de Belastingdienst. Wat mag wel? Wat mag niet? Gebruiken wij een belastingteruggaaf om daarmee uw belastingschuld te betalen? Of halen wij daarvoor geld van uw rekening? En uitleg over de beslagvrije voet. 

Belastingrente, Invorderingsrente, Coulancerente en Heffingsrente

Wij berekenen of vergoeden u belastingrente als een belastingaanslag met een te betalen of terug te geven bedrag te lang op zich laat wachten. Bijvoorbeeld omdat wij zonder reden te lang over het opleggen van een belastingaanslag doen, of omdat u te laat bent met het doen van aangifte.

Als wij rente missen doordat u een belastingaanslag niet op tijd hebt betaald, moet u invorderingsrente betalen. Als u zelf rente mist doordat u te veel belasting hebt betaald, betalen wij in sommige gevallen invorderingsrente aan u.

Duurde behandeling bij ons heel erg lang? Dan kan het zijn dat u coulancerente krijgt.

Inkeerregeling

Inkomsten verzwegen voor de Belastingdienst? Verkregen in Nederland? Of uit het buitenland, zoals uit spaargeld of beleggingen? Per ongeluk, omdat u een foutje maakte? Of met opzet? Dan hebt u waarschijnlijk minder belasting betaald dan zou moeten. Doe alsnog belastingaangifte, of verbeter uw aangifte. Krijgt u een boete? Dan is die vaak lager dan wanneer wij achter verzwegen inkomen komen.

Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum

Hebt u (particulier) bij ons een belastingschuld of toeslagenschuld? Betaalt u die niet op tijd, of kunt u die niet betalen? Dan krijgt u altijd te maken met het Landelijk Incasso Centrum van de Belastingdienst. Lees over hoe ons Landelijk Incasso Centrum met u contact opneemt en wat u kunt regelen bij het Landelijk Incasso Centrum.

Wob-verzoek

Met een Wob-verzoek vraagt u aan de Belastingdienst om informatie openbaar te maken rondom bestuurlijke aangelegenheden. Een Wob-verzoek heeft geen zin bij vragen om informatie die te maken heeft met individuele (rechts)personen. Uw eigen fiscaal dossier inzien vraagt u aan bij uw belastingkantoor, en niet met Wob-verzoek. 

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij u en wij kunnen vaststellen welke rechten en plichten tussen ons zullen gelden in een bepaalde situatie. U en wij kunnen stellen samen vast welke rechten en plichten tussen ons zullen gelden in een bepaalde situatie.

Vooroverleg / Ruling

Door middel van vooroverleg bieden wij nationaal en internationaal opererende bedrijven (maar ook individuen en kleine ondernemers) de mogelijkheid vooraf zekerheid te krijgen over de toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van belastingen. Dat doen we binnen de kaders van wet- en regelgeving, beleid en jurisprudentie. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent bij de belastingheffing.

Onderhandse akte laten registreren

Bent u verplicht om een onderhandse akte te laten registreren? Dan kunt u dit gratis laten doen bij de Belastingdienst. Als u een akte laat registreren, kunt u later bewijzen dat de akte op de dag van registratie bestond.

Geheimhoudingsplicht

De medewerkers van de Belastingdienst zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht beschermt uw privacy. U moet namelijk uw privégegevens en zakelijke gegevens aan ons verstrekken.

Strafrecht, fiscale strafbeschikking

Bij ernstige onregelmatigheden zoals fraude, kunt u te maken krijgen met het (fiscaal) strafrecht. Eerst proberen wij dit altijd bestuursrechtelijk af te handelen. U krijgt dan een bestuurlijke boete. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, gaan wij tot strafrechtelijke vervolging over. 

Schadevergoeding

Hebt u (materiële) schade geleden als direct gevolg van onrechtmatig handelen door de Belastingdienst? Dan kunt u een verzoek om schadevergoeding indienen.

 

 

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.