Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) krijgen. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

De KIA is een aftrekpost op uw winst. Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. U vindt het bedrag van de KIA in de tabel:

Geen recht op investeringsaftrek

Voor sommige investeringen hebt u geen recht op investeringsaftrek. U krijgt bijvoorbeeld geen KIA over bedrijfsmiddelen met een aanschafprijs van minder dan € 450.

Verdeling investeringsverplichting bij samenwerkingsverband

Maakte uw onderneming deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap? Dan wordt de aftrek anders berekend. Voor het bepalen van de aftrek wordt dan gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk.

Iedere firmant of vennoot neemt het deel van de investering voor zijn rekening dat in verhouding is met zijn deel in de (over)winst.

Voor toepassing van de investeringsaftrek mag u een andere verdeling toepassen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • alle vennoten verdelen volgens hetzelfde criterium
  • de verdeling vindt plaats op redelijke basis (zie 'Verdeling op redelijke basis')
  • de verdeling geldt voor alle vormen van investeringsaftrek
  • de verdeling geldt voor alle vennootschappelijke investeringen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband
  • bij de berekening van de desinvesteringsbijtelling mag u niet van een andere verdeling uitgaan dan bij de investeringsaftrek is gebruikt
  • een gezamenlijk verzoek waarin de verdeelsleutel is opgenomen en akkoord wordt gegaan met de voorwaarden, wordt ingediend voordat de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband definitief vaststaat

Verdeling op redelijke basis

Of sprake is van een redelijke verdeling beoordelen wij. Maar u mag een verdeling maken volgens bijvoorbeeld:

  • kapitaalsverhouding
  • aandelen in de stille reserves
  • aandelen in de winst
  • gelijke delen

Meer informatie

Algemene regels en voorwaarden voor de investeringsregelingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.