Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn fiscale voordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

MIA

De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

VAMIL

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van RVO.

Voorwaarden

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan onder meer de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
  • Het bedrag aan milieu-investeringen moet minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.

U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen. U kunt de MIA wel combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Op de website van RVO vindt u meer informatie over de voorwaarden, en over de samenloop met subsidies en andere steun.

Hoe maakt u gebruik van de regeling?

  1. Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij RVO.
  2. U krijgt een ontvangstbevestiging van RVO die u moet bewaren bij uw boekhouding.
  3. U verwerkt de MIA/VAMIL in uw aangifte, op basis van het bericht dat u krijgt van RVO. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Die beslissing wordt eventueel ondersteund door een advies van RVO. Krijgt u het bericht van RVO pas nadat u al aangifte hebt gedaan? Dan kunt u een aangepaste aangifte indienen.

Voorbeeld MIA

Het aftrekpercentage wordt in de Milieulijst aangegeven met een letter voor de bedrijfsmiddelcode.

Stel: uw fiscale winst is € 75.000 en u betaalt 25% belasting over uw fiscale winst.

U investeert voor € 50.000 in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst met code A is vermeld. De aftrek voor code A is 36% van € 50.000, dat is € 18.000. De fiscale winst wordt nu € 57.000 (€ 75.000 - € 18.000).

Zonder MIA zou u € 75.000 x 25% = € 18.750 belasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de MIA betaalt u maar € 57.000 x 25% = € 14.250 belasting. Uw voordeel is € 4.500.

Voorbeeld VAMIL

U koopt voor € 50.000 een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel met een levensduur van 10 jaar zonder restwaarde. In het kader van de reguliere afschrijving kunt u hiervoor jaarlijks (€ 50.000 - € 0 : 10 =) € 5.000 aftrekken van de fiscale winst.

U kiest ervoor om in het investeringsjaar 75% van het totale aanschafbedrag van € 50.000 ofwel € 37.500, in 1 keer af te trekken van de winst. Dat levert u een liquiditeitsvoordeel op.

Meer informatie

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.