Waarop kunnen wij wel beslag leggen?

Wij kunnen beslag leggen op:

 • uw loon of uitkering
  Dit doen we door een loonvordering.
  Uitzondering: onder de loonvordering valt niet het deel van het loon of de uitkering dat nodig is voor levensonderhoud, ofwel de beslagvrije voet.
 • uw bankrekeningen en uw spaarrekeningen
  Dit doen we door een betalingsvordering of een overheidsvordering.
  Uitzondering: onder een betalingsvordering valt niet het deel van de banktegoeden dat geldt als beslagvrij bedrag.
 • uw eigendommen, zoals uw huis, uw auto of uw bedrijfsinventaris
 • geld dat u van anderen tegoed hebt

Hierna op deze pagina:

Alleen voor natuurlijke personen: Beslag op uw loon of uitkering

Wanneer u een belastingschuld niet betaalt, kunnen wij beslag leggen op uw loon of uitkering. Wij doen dat via uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Ik heb een aankondiging tot een loonvordering ontvangen

Wij sturen u deze aankondiging voor wij overgaan tot een loonvordering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie ontvangt op dat moment nog geen bericht.

In de aankondiging staat tot welk bedrag de beslagvrije voet is vastgesteld. Dit is het bedrag waarop u recht hebt om in uw levensonderhoud te voorzien. Bent u van mening dat de beslagvrije voet te laag is vastgesteld? Lees dan verder op der pagina: Op welk geld mogen wij geen beslag leggen?

Kan ik het beslag nog voorkomen? Dat kan. Zorg er dan voor dat het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van de aankondiging op onze rekening staat. Of lees verder de pagina: Voorkom dat wij beslag moeten leggen.

Er is beslag gelegd op mijn loon of uitkering, wat nu?

U hebt een brief gekregen waarin staat bij welke werkgever of uitkeringsinstantie er beslag is gelegd. In deze brief staat ook met welke beslagvrije voet wij rekening houden.

Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht om iedere maand het gedeelte van uw loon of uitkering dat hoger is dan de vastgestelde beslagvrije voet aan ons over te maken. Dat gaat door tot de belastingschuld waarvoor beslag is gelegd, is betaald. U krijgt bericht als het beslag is beëindigd.

Kan ik nog een betalingsregeling of kwijtschelding krijgen als er beslag is gelegd op mijn loon of uitkering?

U kunt ook bij een beslaglegging een verzoek tot uitstel van betaling of een verzoek tot kwijtschelding indienen. Wilt u uitstel of kwijtschelding aanvragen? Bij Betalen en ontvangen leest u hier meer over.

Komt u in aanmerking voor uitstel van betaling of kwijtschelding? Dan ontvangt u een beschikking van ons. Uw werkgever of uitkeringsinstantie krijgt dan bericht dat de loonvordering is ingetrokken. En de inhouding op uw loon of uitkering wordt gestopt.

Komt u niet in aanmerking voor uitstel van betaling of kwijtschelding? Dan ontvangt u een afwijzing. De loonvordering wordt in dat geval voortgezet.

Er is een loonvordering gedaan en ik ben het niet eens met de vastgestelde beslagvrije voet

Als u van mening bent dat de beslagvrije voet te laag is vastgesteld, kunt u een verzoek indienen voor een herberekening. Hiervoor kunt u het verzoekformulier Berekening van de beslagvrije voet gebruiken. Als blijkt dat de beslagvrije voet inderdaad te laag is vastgesteld, berekenen wij deze opnieuw. Zowel u als uw werkgever of uw uitkeringsinstantie ontvangt hierover bericht.

U ontvangt ook bericht van ons als wij van mening zijn dat de beslagvrije voet juist is vastgesteld en dus gelijk blijft.

Er wordt teveel ingehouden op mijn loon of uitkering

Houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie een hoger bedrag in dan zou moeten volgens de vastgestelde beslagvrije voet? Neem dan contact op met uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Wordt er meer ingehouden op uw loon of uitkering omdat een andere beslaglegger een lagere beslagvrije voet heeft vastgesteld dan de Belastingdienst? Neem dan contact op met de andere beslaglegger.

Mijn belastingschuld is betaald, maar mijn werkgever of uitkeringsinstantie houdt nog steeds geld in

Dat kan voorkomen. Bijvoorbeeld als u uw belastingschuld hebt betaald na afloop van de laatste vervaldag van een aanslag. Wij brengen dan invorderingsrente in rekening. Uw werkgever houdt hier rekening mee door nog een laatste inhouding te doen.

Is er toch teveel ingehouden? Dan betalen wij het bedrag binnen 8 weken terug aan uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Heeft een andere partij ook beslag gelegd op uw loon of uitkering? Dan moet uw werkgever dit bedrag betalen aan de eerstvolgende beslaglegger. Als er geen andere beslaglegger is, betaalt uw werkgever het aan u.

Alleen voor natuurlijke personen: Betalingsvordering

Wanneer kunnen wij een betalingsvordering doen?

Als u na een dwangbevel nog steeds niet betaalt. Wij vragen dan aan uw bank om uw belastingschuld te betalen uit uw tegoed bij de bank. Uw bank moet aan ons verklaren welke tegoeden u bij de bank hebt. Uw bank is verplicht om aan ons betaalverzoek te voldoen.

Van welke rekeningen betaalt uw bank uw belastingschuld?

Van uw betaal- of spaarrekening(en) waar een positief saldo op staat. Voor natuurlijke personen blijft het zogeheten beslagvrij bedrag beschikbaar. Dit bedrag is wettelijk vastgesteld en daarmee kunt u blijven voorzien in uw levensonderhoud. Wij informeren u schriftelijk zodra uw bank (een deel van) uw belastingschuld heeft betaald.

Wanneer informeren wij u over een betalingsvordering?

Wij informeren u schriftelijk binnen 8 dagen nadat wij een betalingsvordering hebben gedaan. In die brief vermelden wij ook het eventuele beslagvrij bedrag dat voor u geldt.

Alleen voor natuurlijke personen: Overheidsvordering

(bij inkomstenbelasting en motorrijtuigenbelasting, en ook voor loonbelasting en omzetbelasting van organisaties die op naam staan van natuurlijke personen)

Met een overheidsvordering (bankbeslag) kunnen wij een schuld aan de Belastingdienst van uw bankrekening afschrijven zonder uw toestemming.

Wanneer doen wij een overheidsvordering?

Als u na een dwangbevel nog steeds niet betaalt. Het bedrag dat u moet betalen, schrijven wij dan van uw bankrekening af.

Van welke rekeningen mogen wij geld afschrijven?

Van uw betaalrekening(en). Is uw schuld hoger dan het bedrag op uw rekening? En mag u rood staan van uw bank? Dan kunnen wij ook afschrijven van het bedrag dat u rood mag staan.

Overheidsvordering door uw bank laten terugboeken kan niet

U kunt het afgeschreven bedrag niet laten terugboeken.

Hoeveel mogen wij afschrijven?

We kunnen een overheidsvordering inzetten bij alle belastingaanslagen of beschikkingen van Toeslagen met een openstaand bedrag van maximaal € 1.000. Per overheidsvordering innen we maximaal € 500. Wij innen dit bedrag niet in een keer, maar we schrijven 3x € 166 af.

Hoe vaak mogen wij een overheidsvordering uitvoeren?

Wij mogen per belastingaanslag of beschikking van Toeslagen 2 keer per maand een overheidsvordering van maximaal € 500 uitvoeren. Dit mogen we maximaal 3 aaneengesloten maanden doen.

Beslag op uw eigendommen – betaal snel, of wij verkopen uw eigendommen

Betaalt u na ontvangst van een dwangbevel uw belastingschuld niet binnen 2 dagen? Dan kan de belastingdeurwaarder beslag leggen op uw eigendommen of de eigendommen van uw onderneming.

Hebt u de deurwaarder niet gesproken maar wel stukken ontvangen? En hebt u daar nog vragen over? Bel dan het telefoonnummer dat op het dwangbevel staat.

Er is een overheidsvordering gedaan en ik houd te weinig geld over om in mijn levensonderhoud te voorzien

Bent u van mening dat u door de overheidsvordering te weinig geld overhoudt om in uw levensonderhoud te voorzien? Dan kunt u een verzoek indienen voor een herberekening van de zogeheten beslagvrije voet. Gebruik daarvoor het verzoekformulier Berekening van de beslagvrije voet. Als blijkt dat u inderdaad te weinig geld overhoudt, maken wij de overheidsvordering (gedeeltelijk) ongedaan. We geven dan het teveel gevorderde bedrag aan u terug.

Executieverkoop

Betaalt u dan nog niet? Dan kan de belastingdeurwaarder uiteindelijk de in beslag genomen eigendommen verkopen. Dat noemen we een executieverkoop of openbare verkoop. Met de opbrengst van deze openbare verkoop betalen wij voor u uw belastingschuld, inclusief gemaakte kosten en invorderingsrente.

Als er een executieverkoop is, kunt u zien welke goederen er te koop worden aangeboden. Kijk daarvoor op veiling.belastingdienst.nl.

Er kan aanleiding zijn om de verkoop van de bij u in beslag genomen goederen niet door te laten gaan. Neem daarom vooraf altijd contact op met uw belastingdeurwaarder.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.