Welke informatie moet u geven?

Wij moeten het bedrag aan belasting vaststellen dat u moet betalen. Daarbij beschikken wij meestal over uw aangifte. Vaak zijn de gegevens die u hebt aangedragen voldoende. Regelmatig is echter meer informatie nodig om de belasting die u moet betalen, vast te kunnen stellen of om te kunnen zien of uw aangifte juist is.

U bent verplicht informatie te geven als wij daarom vragen. Daarbij gaat het alleen om informatie die van belang kan zijn voor uw eigen belastingheffing. Hebt u bijvoorbeeld nog bankafschriften en bonnetjes? Dan moet u het mogelijk maken dat wij deze inzien.

Schatting inkomen of vermogen

Geeft u geen informatie over uw inkomen of vermogen? Dan kunnen wij hiervan een schatting maken. Wanneer u onvoldoende informatie geeft over een bepaalde aftrekpost, dan accepteren wij die aftrekpost mogelijk niet.

Mondeling of schriftelijk

Wij kunnen u vragen om de informatie mondeling of schriftelijk te geven. Weigert u om bepaalde informatie te geven? Dan kan dit gevolgen hebben. Wij leggen dan een aanslag op, gebaseerd op de schatting. Bent u het niet met die aanslag eens? Dan moet u bewijzen dat de aanslag foutief is vastgesteld.

Wat moet u doen als wij om informatie vragen?

U bent verplicht informatie te geven als wij daar om vragen. Daarbij gaat het alleen om informatie die van belang kan zijn voor uw eigen belastingheffing. Als u bijvoorbeeld nog bankafschriften en bonnetjes hebt, moet u ons de mogelijkheid geven die in te zien.

Doet u samen met uw fiscale partner (bijvoorbeeld uw echtgenoot) aangifte? Vermeld dan in uw aangifte gegevens over die partner. Dit geldt ook voor de gegevens over uw kinderen. En ook hier geldt: als wij meer informatie vragen, moet u die geven.

Moet u een administratie of boekhouding bijhouden?

U bent niet verplicht om als particulier een boekhouding of administratie bij te houden. Ook hebt u geen bewaarplicht. Wij kunnen u natuurlijk wel om nadere informatie vragen, bijvoorbeeld over uw aftrekposten. U maakt uw recht op aftrek aannemelijk als u bonnetjes, bankafschriften of andere bewijsstukken kunt laten zien.

Wij bepalen hoe u aan uw verplichtingen moet voldoen. Wij vragen u bijvoorbeeld om schriftelijk te reageren, of om bepaalde papieren aan ons op te sturen. Komt u liever bij ons langs om onze vragen te beantwoorden? Dan kunt u daarom vragen.

Wat als u niet meewerkt?

Voor een juiste belastingheffing is het belangrijk dat de gevraagde informatie beschikbaar komt. Niet voldoen aan dat verzoek is strafbaar. U kunt een verzuimboete krijgen als u niet of niet op tijd om toezending van een aangifte vraagt. Niet op tijd betekent hier: niet binnen zes maanden na afloop van het jaar waarover belasting wordt geheven. Als u uw aangifte niet, niet volledig of niet op tijd doet, kunnen wij u ook een boete opleggen.

Doet u geen aangifte? Of geeft u geen informatie over uw inkomen of vermogen, dan kunnen wij hiervan een schatting maken. Geeft u onvoldoende informatie over een bepaalde aftrekpost, dan accepteren wij die aftrekpost mogelijk niet.

U komt uw verplichtingen niet na? Dan geldt bij eventueel bezwaar of beroep een zwaardere bewijslast. U moet dan overtuigend aantonen dat de aanslag waartegen u bezwaar maakt of in beroep gaat, op een onjuist (te hoog) bedrag is vastgesteld.

Verschoningsrecht en de informatieplicht

Wij kunnen informatie bij u opvragen, bijvoorbeeld met een vragenbrief. Wij gaan er dan van uit dat u ons die informatie geeft (informatieverplichting). Weigert u die informatie te geven? En verwijst u ons naar bijvoorbeeld uw advocaat? Dat kan alleen als de informatie die wij opvragen valt onder de vertrouwelijke betrokkenheid van die advocaat (of andere verschoningsgerechtigde). Weigert uw advocaat (of andere verschoningsgerechtigde) ook om de informatie te geven? Dan kan de inspecteur via een civiele vordering bij de burgerlijke rechter de informatie opeisen.

Alle informatie die wij op deze manier opvragen valt onder onze geheimhoudingsplicht.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.