Laat u zich vertegenwoordigen door een gemachtigde?

Van vertegenwoordiging is sprake als iemand namens u de contacten met ons verzorgt. Deze persoon is dan uw vertegenwoordiger, of gemachtigde. Het contact tussen u en ons loopt dan via deze persoon.

U (persoon die de machtiging afgeeft) machtigt uw vertegenwoordiger met een schriftelijke verklaring. Daarin geeft u uw gemachtigde toestemming om voor u te handelen bij de Belastingdienst. Dat kan ook voor 1 specifieke zaak, bijvoorbeeld een bezwaar, of voor bepaalde aangiften.

Professionele dienstverleners laten u (persoon die de machtiging afgeeft) altijd een machtiging tekenen voordat ze uw fiscale zaken regelen. U blijft wel verantwoordelijk voor het handelen van de vertegenwoordiger. Dat betekent dat u zo nodig alsnog uw fiscale verplichtingen moet nakomen. Maar mocht u erop vertrouwen dat u een professionele vertegenwoordiger koos? En hebt u geen persoonlijk schuld aan een fout van uw vertegenwoordiger? Dan geven wij u geen vergrijpboete. Een verzuimboete, bijvoorbeeld voor een te laat ingediende aangifte, is wel mogelijk.

Doet een gemachtigde namens u (persoon die de machtiging afgeeft) zaken met de Belastingdienst? Dan kan de Belastingdienst vragen om de schriftelijke verklaring te laten zien, waarin de vertegenwoordiger is gemachtigd om namens u te handelen.

Waarvoor kunt u iemand machtigen?

U kunt in uw contacten met ons altijd iemand machtigen. Uw gemachtigde kan bijvoorbeeld voor u:

 • een aangifte verzorgen
 • een verzoek om teruggaaf indienen
 • een bezwaarschrift indienen

Wie kunt u machtigen om u te vertegenwoordigen?

U bepaalt zelf wie u machtigt en voor welke zaken u dat doet. Meestal gaat het om een belastingadviseur of een boekhouder.

Ondanks dat u iemand hebt gemachtigd, kunnen wij u nog steeds om informatie vragen.

Let op!

Als u een gemachtigde inschakelt, blijft u zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw fiscale verplichtingen.

Mogen wij een gemachtigde weigeren?

In uitzonderlijke gevallen weigeren wij een gemachtigde, bijvoorbeeld als de gemachtigde:

 • onbekwaam of onbetrouwbaar is
 • aantoonbaar niet de waarheid vertelt
 • herhaaldelijk onjuiste informatie geeft

Wij delen zo'n weigering schriftelijk mee aan u en uw gemachtigde. Tegen deze weigering kunt u bezwaar maken en beroep aantekenen.

Hoe verloopt vertegenwoordiging bij een sterfgeval?

Volgens het erfrecht gaan bevoegdheden en verplichtingen van de overledene over op alle erfgenamen die de erfenis aanvaarden. In zo'n geval machtigen zij vaak één van hen als vertegenwoordiger. Wij hoeven niet na te gaan of alle erfgenamen met deze machtiging instemmen. Het optreden van de gemachtigde gebeurt namens alle erfgenamen, ook de erfgenamen die niet met de machtiging hebben ingestemd.

Verder mogen wij alle stukken over belastingzaken van de overledene richten aan één van de erfgenamen over de nalatenschap. Wij kunnen wel iedere erfgenaam afzonderlijk benaderen voor informatie. Erfgenamen hebben ook na machtiging de plicht om de gevraagde informatie te geven.

Wat gebeurt er als u niet (op tijd) voldoet aan uw verplichtingen als erfgenaam?

U kunt een boete krijgen als u niet of niet op tijd aan uw verplichtingen als erfgenaam voldoet.

Vertegenwoordiging als iemand geestelijk of lichamelijk niet in staat is belastingzaken te regelen

Soms is iemand geestelijk of lichamelijk niet (meer) in staat zelf belastingzaken te regelen. Bijvoorbeeld het ondertekenen van een belastingaangifte. In dat geval kan iemand anders worden gemachtigd om dit te doen voor degene die dit niet zelf kan.

Hierna leest u wie belastingzaken mogen regelen voor de persoon die lichamelijk of geestelijk niet in staat is belastingzaken te regelen (hierna: de patiënt):

 • een door de rechter benoemde curator of mentor
 • een schriftelijk gemachtigde die eerder is gemachtigd om namens de patiënt op te treden wanneer deze dat zelf niet meer kan
  Degene die bij ons een verzoek doet om gemachtigd te worden voor de belastingzaken, hoeft de eerdere schriftelijke machtiging niet mee te sturen. Wij kunnen daar later nog wel om vragen.
 • een echtgenoot, geregistreerd partner of andere levenspartner van de patiënt
 • een ouder, kind, broer of zus van de patiënt
 • een hulpverlener die verbonden is aan een verpleeghuis, psychiatrisch ziekenhuis of andere instelling waar de patiënt verblijft of wordt behandeld

Wilt u gemachtigd worden om de belastingzaken van de patiënt te regelen? Stuur daarvoor dan een schriftelijk verzoek naar het belastingkantoor van de patiënt.

U ontvangt binnen 6 weken een bericht van ons.

Digitale vertegenwoordiging door bewindvoerders

Bent u professioneel bewindvoerder? En wilt u namens uw cliënt inloggen in Mijn Belastingdienst? Dit noemen wij digitale vertegenwoordiging. Lees meer hierover bij Digitale vertegenwoordiging door bewindvoerders.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.